Phát triển hệ thống và đa dạng hóa hình thức đầu tư trái phiếu

Phát triển và đa dạng hóa hệ thống các nhà đầu tư trái phiếu, đây cho là một trong những giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn từ năm 2017-2020, tầm nhìn tới năm 2030 vừa mới được Thủ tướng Chính phủ chính thức […]

Thu ngân sách 7 tháng ở mức thấp

So với dự toán, có 9/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt khá (trên 58%) như: Thuế thu nhập cá nhân; tiền sử dụng đất; thu phí, lệ phí; Thu tại xã; thu từ xổ số. Căn cứ theo số liệu thống kê mới nhất, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 7 […]

Phát triển kinh tế dựa trên cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ

Phát triển và kết nối các hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tốt chính là điều kiện mà Singapore có thể phát triển kinh tế-xã hội, tạo ra những bước phát triển đột phá và trở thành một đất nước có Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trên đầu người ở […]