Phát triển hệ thống và đa dạng hóa hình thức đầu tư trái phiếu

Phát triển và đa dạng hóa hệ thống các nhà đầu tư trái phiếu, đây cho là một trong những giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn từ năm 2017-2020, tầm nhìn tới năm 2030 vừa mới được Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành.

Theo đó, đối với BHXH Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện việc chuyển giao toàn bộ hình thức cho vay trực tiếp đối với nguồn ngân sách của nhà nước sang hình thức đầu tư trái phiếu Chính phủ. Tiến hành thực hiện đầu tư trái phiếu Chính phủ chủ yếu dựa theo phương thức đấu thầu trên thị trường phù hợp bằng cách thwucj hiện cải cách quản lý dòng tiền và các phương thức đầu tư của BHXH Việt Nam.

Đồng thời, tiến hành nghiên cứu các hình thức cho phép BHXH Việt Nam thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm cao (ngoài việc gửi tiền, mua chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu của các ngân hàng có chất lượng tốt) sau khi Luật BHXH được sửa đổi.

Phát triển hệ thống và đa dạng hóa hình thức đầu tư trái phiếu

Lộ trình để thực hiện phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn từ năm 2017-2020, tầm nhìn tới năm 2030 cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy việc hình thành và phát triển các hệ thống chương trình hưu trí tự nguyện (sản phẩm bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí) thông qua những giải pháp phù hợp trong đó có chính sách về thuế để nguồn vốn thực hiện đầu tư dài hạn vào thị trường trái phiếu và đa dạng hóa các hệ thống an sinh xã hội. Khuyến khích Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tăng tỷ trọng mua và bán trái phiếu trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường kinh tế.

Bên cạnh đó, chúng ta cần sửa đổi một số chính sách đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo hướng tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Đa dạng hóa các loại hình đầu tư theo mục tiêu, trong đó có quỹ đầu tư trái phiếu. Khuyến khích các quỹ đầu tư thực hiện tăng cường đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. Nghiên cứu áp dụng thí điểm những phương thức bán lẻ trái phiếu cho các nhà đầu tư là cá nhân để có thể hình thành một kênh huy động vốn mới nhằm đáp ứng được nhu cầu về đầu tư của người dân vào các tài sản có tính an toàn cao.

Khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện đầu tư dài hạn vào thị trường trái phiếu Việt Nam thông qua việc cải thiện chế độ công bố thông tin; cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư; rà soát, điều chỉnh chính sách thuế và phí giao dịch trái phiếu đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Nghiên cứu áp dụng ban hành các giao dịch ngoại hối kết hợp cùng với các công cụ phòng ngừa rủi ro chênh lệch tỷ giá; khuyến khích các tổ chức nước ngoài tham gia phát hành các chứng chỉ lưu ký toàn cầu được tiến hành niêm yết trên thị trường nước ngoài với tài sản cơ sở là trái phiếu Chính phủ trong nước. Nghiên cứu, cho phép các tổ chức tín dụng được áp dụng một phần dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu Chính phủ khi sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng.

Tiến hành rà soát, hoàn thiện chính sách công bố các quy định mới về tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của các tổ chức tín dụng theo hướng loại bỏ các quy định về tỷ lệ nắm giữ để có sự linh hoạt trong từng thời kỳ phù hợp với sự phát triển của thị trường trái phiếu và sự ổn định của thị trường tài chính – tiền tệ. Trong trường hợp cần thiết phải có những quy định bị loại bỏ các trái phiếu sử dụng để giao dịch nhằm phản ánh đúng bản chất đầu tư trái phiếu Chính phủ của các tổ chức tín dụng.

Post Author: Nguyễn Đỉnh