Hoàn thiện chính sách thu ngân sách nhà nước

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công là các nội dung trọng điểm của Nghị quyết số 51/NQ-CP.

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP nhằm yêu cầu tập trung cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công, bảo đảm an toàn và bền vững nền tài chính quốc gia.

Đối với khía cạnh chi ngân sách, Nghị quyết số 51/NQ-CP đặt ra yêu cầu cần phải thực hiện một cách thực sự nghiêm túc đối với nguyên tắc vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển mà không sử dụng cho việc chi thường xuyên. Đồng thời, Nghị quyết cũng yêu cầu phải phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước tới một mức tối thiểu như mức Nghị quyết của Quốc hội đề ra, sau đó từng bước tăng dần tích lũy cho đầu tư phát triển và trả nợ vay, tiến đến tăng dự trữ nhà nước. Nghị quyết số 51/NQ-CP cũng chỉ ra một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện để triển khai nhóm nhiệm vụ và các giải pháp kể trên.

Hoàn thiện chính sách thu ngân sách nhà nước

Nghị quyết số 51/NQ-CP đặt ra yêu cầu về công tác hoàn thiện chính sách thu ngân sách nhà nước theo hướng khái quát toàn bộ các nguồn thu ngân sách, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với những điều lệ và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng yêu cầu tăng tỷ trọng đối với nguồn thu nội địa, bảo đảm cho tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu cũng như thuế trực thu, khai thác tốt nguồn thu ngân sách từ tài sản, tài nguyên và hoạt động bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Nghị quyết cũng đặt ra điều kiện cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và quản trị nguồn thu, tích cực, chủ động trong hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và thanh tra, kiểm tra; Ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, bắt kịp xu hướng hội nhập toàn cầu và cải cách thủ tục hành chính cũng như thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài hay trong thu nộp ngân sách nhà nước. Động thái này vừa nhằm thúc đẩy cho lĩnh vực đầu tư, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, vừa ngăn chặn tình trạng chuyển giá hay trốn thuế.

Bên cạnh đó, việc chú trọng đến hoạt động đổi mới, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp hợp lý trong điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án sắp tới, nâng cao kỹ năng quản lý nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, giảm tỷ trọng nợ đọng thuế cũng là những nội dung đáng quan tâm trong Nghị quyết số 51/NQ-CP.

Post Author: Sơn Trường